Drawer trigger

สี่สิบฮะดีษ เล่ม 2

(1 Votes)

สี่สิบฮะดีษ เล่ม 2

หนังสือสี่สิบฮะดีษ เล่มที่ 2 ผลงานนิพนธ์โดยท่านอิมามโคมัยนี ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์ มานะจิตต์ และจัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ