Drawer trigger

Dini treminler lüğəti

Dini treminler lüğəti

Dini treminler lüğəti

(0 Votes)

(0 Votes)

Dini treminler lüğəti

Bu kitab sizin har birinizin -har bir dindar qarda tmtzm in al­ lah stolustil kitab1 olacagma inamnq. Malumdur ki, son dovrda hayatlmtztn miixtalif sahalarina aid xeyli miqdarda kitablar, elmi asarlar va bu sahalarla bagl1 lugatlar, sozluklar va arhlar ap olu­ nur; butiln bunlar dayi an dunyamtzda elm va texnikamn inki af1 fonunda insanlann artan talabatl araitinda alinizdaki bu kitab sayaq malumat kitablanmn i tq uzii gormasi son daraca tarifa layiqdir.