Drawer trigger

ข้อห้ามสำหรับมุสลิม

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงประเด็นหัวข้อที่หลักการอิสลามได้สอนไว้ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย จะขอนำเสนอรายละเอียดเหล่านั้นในโอกาสต่อไปตามความเหมาะสม ดังที่กล่าวไปแล้วว่าหลักการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็นหมวดหมู่กล่าวคือ สิ่งจำเป็นต้องปฏิบัติ หากละเว้นถือว่ามีความผิดตามศาสนบัญญัติ สิ่งที่จำเป็นต้องละเว้น ถ้าหากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด ต้องถูกลงโทษ สิ่งที่สมควรปฏิบัติ หรือสนับสนุนให้ปฏิบัติซึ่งมีกุศลบุญมากมาย แต่ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่ถูกลงโทษ  สิ่งที่ไม่สมควรปฏิบัติและไม่สนับสนุนให้ปฏิบัติ แต่ถ้าหากปฏิบัติจะไม่ถูกลงโทษ   และสิ่งปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมีผลเท่าเทียมกัน ศาสนาทุกศาสนาบนโลกนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี ปฏิบัติคุณงามความดี และออกห่างจากความชั่วทั้งหลาย หรือเรียกว่าบาป อิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาแห่งฟากฟ้าที่สมบูรณ์ที่สุด และเป็นศาสนาสุดท้ายที่พระเจ้าทรงประทานลงมา มีคำสอนครอบคลุมทั้งด้านความศรัทธา การปฏิบัติ และจริยธรรม คำสอนของอิสลามจึงกล่าวถึงทั้งสิ่งที่เป็นคุณงามความดี และสิ่งที่เป็นบาปกรรมทั้งหลาย แต่ ณ ที่นี้จะนำเสนอเฉพาะสิ่งที่เป็นบาปกรรมเท่านั้น อิสลามสอนว่ากระบวนการที่เป็นบาป มีทั้งที่เป็นบาปใหญ่และบาปเล็ก ซึ่งทั้งสองถูกห้ามปฏิบัติอย่างเด็ดขาด จะแตกต่างกันตรงโทษทัณฑ์ ซึ่งพระเจ้าทรงพิจารณาและตัดสินไปตามบาปนั้น ๆ การพิจารณาการกระทำใดเป็น “อกุศลกรรม” ในอิสลาม จึงต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้เป็นหลัก ซึ่งอกุศลกรรมทั้งหมดเข้าใจได้จากอัล-กุรอาน วัจนะของท่านศาสดา (ขอพระเจ้าทรงประสาทพรแด่ท่านและครอบครัว) และบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (ขอความสันติพึงมีแด่ท่าน) ทั้งนี้โดยอาจจะสรุปตัวอย่างให้เห็นภาพรวมว่า การกระทำดังต่อไปนี้ถือว่าเป็น “บาป”  อันที่จริงมีบาปมากมาย แต่จะขอนำเสนอเฉพาะบาปที่มนุษย์อาจละเมิดได้ตลอดเวลา ในศาสนาอิสลามมีข้อห้ามอันเป็นบาปให้ศาสนิกต้องละเว้นมากมาย ทั้งข้อห้ามด้านหลักศรัทธา ข้อห้ามด้านหลักปฏิบัติ และข้อห้ามด้านจริยธรรม ข้อห้ามสำหรับมุสลิมด้านหลักศรัทธา ห้ามปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺ (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์.) ห้ามตั้งภาคีเทียบเคียง หรือนับถือสิ่งอื่นเป็นพระเจ้า นอกจากอัลลอฮฺ หรือนับถือสิ่งอื่นว่ามีความสามารถเทียบเท่าอัลลอฮฺ ซึ่งเรียกว่า ชิรกฺ หมายถึงการตั้งภาคีเทียบเคียงพระเจ้า ซึ่งเป็นอกุศลกรรมเดียวที่ไม่ได้รับการอภัยจากพระเจ้า ห้ามกราบบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ แม้ว่าจะเป็นบิดามารดาก็ตาม ห้ามตั้งตนเป็นผู้วิเศษ หรือแอบอ้างตนเป็นศาสดา หรืออิมาม ห้ามปฏิเสธบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ห้ามปั้นหรือทำรูปเคารพาบูชา ห้ามเคารพบูชารูปภาพ รูปปั้น และเครื่องรางของขลัง ห้ามกราบไหว้ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ต้นไม้ ดวงตะวัน ดวงจันทร์ ดวงเดือน เทวดาและนางไม้ ห้ามด่าทอบรรดาศาสดาและอิมามผู้บริสุทธิ์ ห้ามปฏิเสธหรือด่าทอพระมหาคัมภีร์อัล-กุรอาน ห้ามเผา อัล-กุรอาน ห้ามประดิษฐ์สิ่งแปลกปลอมขึ้นในศาสนา ห้ามเกรงกลัวอำนาจอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ห้ามสิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺ ข้อห้ามสำหรับมุสลิมด้านหลักปฏิบัติ ห้ามรับประทานอาหารที่ต้องห้าม เช่น เนื้อสุกร สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บ ฯลฯ ห้ามสังหารชีวิตผู้อื่นโดยไม่เป็นธรรม ห้ามละเว้นจากการแสดงความเคารพภักดีอัลลอฮฺ เช่น ไม่นมาซ ห้ามละเว้นการจ่ายซะกาต หรือทานบังคับ ห้ามละเว้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ห้ามละเว้นการจ่ายค่มซ์ ห้ามละเว้นการเดินทางไปประกอบหัจญ์เมื่อมีความสามารถ ห้ามประพฤติผิดในกาม (การทำซินา) ห้ามเรียกหรือเก็บกินดอกเบี้ย ห้ามการฉ้อฉลทรัพย์สินเด็กกำพร้า และของผู้อื่น ห้ามพูดเท็จหรือกล่าวร้ายต่ออัลลอฮฺและบรรดาศาสดา ห้ามหนีสงครามศาสนา ห้ามเป็นผู้ปกครองที่อยุติธรรม ห้ามการเป็นพยานเท็จ ห้ามเสพสุราและของมึนเมา ห้ามเล่นการพนันและเสียงโชคทุกชนิด ห้ามใส่ร้ายหญิงผู้บริสุทธิ์ว่านางกระทำการชั่ว ห้ามลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น ห้ามล่วงละเมิดหรือใช้ทรัพย์ของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่ได้อนุญาต ห้ามกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ เอาประโยชน์จากผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่น ห้ามโกหก ห้ามตัดสินความโดยการขาดความยุติธรรม ห้ามติดสินบน ห้ามมีชู้ ห้ามสมรสกับหญิงทีสามีหย่าโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ ห้ามเล่าเรื่องโกหก ห้ามแช่งด่า หรือสบถสาบานที่เป็นเท็จ ห้ามละเมิดและบิดพลิ้วสัญญา ห้ามการทำนายทายทัก ห้ามขายบริการสิ่งมืนเมา ห้ามซื้อขายสิ่งของที่ไม่มีค่า เช่น ปัสสาวะและอุจจาระ ห้ามใช้เล่ห์เพทุบายในการค้าขาย ห้ามบริโภคสิ่งของที่นะญิซ (จัดว่าโสโครกตามหลักการอิสลาม) ห้ามขายสื่อเครื่องรางของขลัง หรือพระพุทธรูป ห้ามซื้อขายอุปกรณ์การพนันทุกประเภท ห้ามทำเสน่ห์ ลงคาถาอาคมทั้งในฐานะผู้ทำเองหรือรับจ้างผู้อื่น ห้ามบริโภคอาหารต้องห้าม เช่น ซากสัตว์ สัตว์ที่เชือดโดยไม่ได้เอ่ยพระนามของพระเจ้า สัตว์บูชายัญ และเลือดสัตว์ทุกชนิด ห้ามบริโภคเนื้อที่ไม่อนุมัติ เช่น เนื้อสัตว์ดุร้ายทุกประเภทตลอดจนสัตว์ที่มีเขี้ยว และกงเล็บ เช่น เสื้อ สิงโต หมี หมาป่า และสัตว์อื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น สุนัขจิ้งจอก ห้ามบริโภคเนื้อกระต่ายและแมลงทุกชนิด ห้ามบริโภคสัตว์สี่เท้า เช่น สุนัข แมว และสัตว์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ห้ามบริโภค ค้างคาว นกยูง นกกา (และนกประเภทเดียวกับกา) นกทั้งหมดที่มีกงเล็บ เช่น นกอินทรีย์ เหยี่ยว เป็นต้น นกที่เวลาบินแล้วกางปีกเล่นลม เช่น นกนางนวลเป็นต้น ห้ามบริโภคไข่ของสัตว์ที่เนื้อไม่อนุมัติให้บริโภคทุกชนิด ห้ามบริโภคปลาไม่มีเกล็ดทุกชนิดตลอดจนปลาหมึก และแมงกะพรุน ห้ามบริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น กบ เขียด สัตว์ที่มีกระดอง เช่น เต่า ตะพาบน้ำ เป็นต้น ห้ามบริโภคบางสิ่งของสัตว์ที่อนุมัติให้บริโภคเนื้อ ซึ่งมีอยู่ 15 ชนิดในตัวสัตว์ที่ไม่สามารถรับประทานได้แก่ เลือด อุจจาระ (ขี้เพลี้ย) อวัยวะสัตว์ตัวผู้ อวัยวะสัตว์ตัวเมีย มดลูก ปลีกมดลูกทั้งสอง ต่อม (อวัยวะคัดหลั่ง) ไข่สัตว์สี่เท้า (อัณฑะ) เม็ดเล็ก ๆ คล้ายเม็ดถั่วอยู่ในสมองสัตว์สี่เืท้า  ไขสันหลัง เส้นประสาท  ถุงน้ำดี ม้าม ถุงปัสสาวะ และแก้วตาดำ ห้ามกินดิน และสิ่งที่ไม่ใช่อาหารทุกประเภท ห้ามกินหรือดื่มสิ่งที่เป็นนะญิซ ห้ามกินสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กินอาหารที่มีไขมันมากสำหรับคนป่วยซึ่งเป็นอันตราย ห้ามรับประทานอาหารทุกชนิดที่สกัดหรือทำมาจากไขมัน หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภค ห้ามรับประทานพืชผักทุกชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้ามประกอบอาชีพไม่สุจริตทุกประเภท ห้ามทำแท้ง ห้ามผู้ชายห้ามใส่ทองเป็นเครื่องประดับ และสวมใส่ผ้าไหม ห้ามสตรีมุสลิมถอดผ้าคุมศีรษะเมื่ออยู่ต่อหน้าชายที่สามารถแต่งงานกันได้ ห้ามนำมุสลิมไปเผา ห้ามตัดความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง ห้ามดูถูกหรือดูแคลนศาสนาอื่น ห้ามแต่งงานกับคนนอกศาสนา ห้ามมองสิ่งอื่น หรือเพศตรงข้ามด้วยความเสน่ห์หา ห้ามสัมผัสอักษรอัล-กุรอาน พระนามของอัลลอฮฺ ศาสดาและบรรดาอิมามผู้บริุสุทธิ์ โดยปราศจากวุฏูอ์ ห้ามฟังเพลงดูสื่อลามก หรือรูปภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ใคร่ ข้อห้ามสำหรับมุสลิมด้านจริยธรรม ห้ามกระทำการรังแกและเหยียดหยามผู้คน ห้ามเดินเหินอย่างหยิ่งผยองและกระทืบพื้นเสียงดัง ห้ามกระทำให้เพื่อนบ้านเดือนร้อน ห้ามทำให้มุสลิมได้รับความทุกข์และความเดือนร้อน ห้ามไม่เคารพเชื่อฟังบิดามารดา อัล-กุรอาน กล่าวว่าแม้คำว่าอุฟก็ห้ามกล่าวกับบิดามารดา ห้ามแสดงอาการยโส โอหัง ห้ามไม่ปกป้องตัวเองให้พ้นจากการแปดเปื้อนบาป ห้ามโอ้อวด ห้ามเรียนรู้ศาสนา เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ในโลกนี้ และการปิดบังความรู้ ห้ามปิดบังความจริง ห้ามกล่าวลำเลิกบุญคุณ ห้ามแอบฟังเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น ห้ามเป็นสายลับ ห้ามเข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามพูดจาเสียดสีให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ห้ามภรรยาปฏิบัติไม่ดีต่อสามี เช่น ออกจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามสามีกดขี่ภรรยาและละเลยหน้าที่ของสามีที่ดี ห้ามบังคับมิให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำสิ่งที่เหนือความสามารถ ห้ามบุตรฝ่าฝืนคำสั่งของบิดามารดา ห้ามเนรคุณคนบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีพระคุณต่อเรา ห้ามสุลุ่ยสุหร่าย ห้ามร้องไห้พิรี้พิไร เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์หรือความล้มเหลว ห้ามปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้องหรืออยุติธรรม ห้ามข่มเหงรังแกภรรยา คนรับใช้ ผู้อ่อนแอ และสัตว์ ห้ามนินทาว่าร้าย และใส่ความผู้อื่น ห้ามเปิดเผยข้อตำหนิของบุคคลอื่น