Drawer trigger

ดีวานฮาฟิซ

(2 Votes)

ดีวานฮาฟิซ

โมฮัมหมัด ชัมสุดดีน ฮาฟิซ (MOHAMMAD SHAMSOD-DIN HAFIZ) กวีเอกคนหนึ่งของเปอร์เซีย ในกวีนิพนธ์ประเภทโคลงร่าเริง (lyric poem) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1325 หรือ 1326 และถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1389 หรือ 1390 ท่านได้รับการศึกษาทาง ด้านศาสนวิทยา และต่อมาได้เป็นผู้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามและคัมภีร์อัลกุรอาน อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นกวีประจำราชสำนักของผู้ครองนครชีราซ(Shiraz) หลายพระองค์ บทกวีของท่านฮาฟิซ จึงสะท้อนให้ทราบถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในนครชีราซได้เป็นอย่างดี